Zapamiętaj!!!

Jak otrzymać "adwokata z urzędu"? 

W zależności od tego w jakiej sprawie chcemy skorzystać z adwokata z urzędu, sposób jego ustanowienia jest różny. W sprawach karnych, składa się wniosek o ustanowienia obrońcy (pełnomocnika pokrzywdzonego) do organu, który prowadzi postępowanie (sądu lub prokuratury). Wniosek ten rozpoznawany, jest przez Sąd. Adwokat z urzędu przysługuje w sprawie karnej, jeżeli wnoszący uprawdopodobni, że nie jest w stanie ponieść kosztów obrońcy/pełnomocnika, bez uszczerbku dla utrzymania siebie lub najbliższej rodziny.

Nieco inna procedura obowiązuje w przypadku starań o adwokata w sprawie cywilnej. Adwokat taki może zostać ustanowiony już w toczącym się postępowaniu dla strony wnoszącej o niego, albo jeszcze przed sprawą. Ustanowienie adwokata jeszcze przed sprawą, jest o tyle korzystne, że mamy możliwość uzyskania porady prawnej, dowiedzenia się o ryzyku sprawy, itd. Ponadto pozew/wniosek i inne pisma procesowe są sporządzone przez profesjonalnego pełnomocnika. Aby uzyskać adwokata z urzędu w sprawie cywilnej, należy skierować do właściwego Sądu, wniosek o takiego adwokata, w który należy uzasadnić, dlaczego nie możemy ustanowić sobie adwokata z wyboru (kryterium majątkowe), i co najważniesze - wskazać, że nie jesteśmy w stanie należycie bronić swoich praw przed Sądem (najczęściej stan zdrowia, zawiłość sprawy, czy wkształcenie). Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o stanie majątku (formularze dostępne bezpłatnie w Sądzie). Sąd bada taki wniosek pod względem merytorycznym. Gdy nabierze przekonania, że wnioskodawca nie może ponieść kosztów adwokata oraz strona nie poradzi sobie bez profesjonalnego pełnomocnika, postanawia o ustanowieniu adwokata z urzędu i zwraca się do Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej o wyznacznia osoby adwokata.

Przy czym wnioskodawca ma możliwość wskazania imennie adwokata, który miałby go reprezentować. Jeżeli nie spotyka to żadnych przeszkód, Dziekan ORA powinien wyznaczyć do udzielenia pomocy prawnej z urzędu, adwokata wskazanego przez stronę we wniosku.

Wniosek o adwokata z urzędu może być połączony z wnioskiem o zwolnienie z kosztów sądowych, w takim wypadku składa się tylko jedno oświadczenie o stanie majątku.

 

/Koszty sprawy cywilnej/. Najczęściej słyszy się, że to "adwokat jest drogi". Analizując koszty prowadzenie sprawy sądowej często okazuje się, że koszty zastępstwa procesowego to zaledwie cząstka wszystkich wydatków.
Żeby było łatwiej to zobrazować przedstawię rozłożenie kosztów na podstawie często spotykanych procesów związanych z wadliwie wykonaną budową.
Wartość roszczenia 100 000 PLN (jest to wartość w dolnych granicach w tego typu sprawach)
Opłata sądowa 5% wartości sporu czyli 5000 PLN
Opłata skarbowa od pełnomocnictwa 17 PLN
Koszty adwokackie 3600 PLN
Opinie biegłych z zakresu budownictwa i wyceny (w takich sprawach niemal pewne, że będą konieczne) - od 2000 PLN w górę (zdarzają się i za kilkanaście tysięcy złotych, często też nie kończy się na jednej z uwagi na zastrzeżenia stron),
Koszty oględzin Sądu (nie zawsze) ok 500 PLN
Dojazdy świadków do Sądu w zależności od odległości -
Jak widać minimalne koszty poza adwokackimi to 7000 PLN czyli dwa razy tyle.
Teraz należy sobie wyobrazić sprawy, gdzie potrzeba biegłych z kilku dziedzin, albo zespołu biegłych, albo biegłego który musi przeanalizować np kilkaset kilogramów dokumentów księgowych - koszty mogą "iść" w dziesiątki tysiące złotych.
 

 

Prawo cywilne

1.  /umowy/ Zawsze!!!, bardzo dokładnie czytaj treść umowy, którą zamierzasz podpisać. Szczególną uwagę zwracaj na tekst napisany drobnym drukiem i postanowienia, które odsyłają do: regulaminu, ogólnych warunków, aneksów i protokołów. W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do skutków, jakie umowa będzie wywierała w przyszłości, zanim ją podpiszesz, skontaktuj się z wykwalifikowanym prawnikiem. W przypadku podpisania niekorzystnej umowy na podstawie wzorca /czyli takiej, gdzie nie masz wpływu na jej treść np. o kredyt, o usługi telekomunikacyjne itd./, bardzo trudno jest później uchylić się od tych  niekorzystnych skutków. Jest to  możliwe jedynie na drodze sądowej poprzez żądanie uznania postanowień wzorca umowy za niedozwolony - art. 385 i nast. kodeksu cywilnego

 

2. /spadki/ Pamiętaj!!!, od chwili dowiedzenia się o tytule swego powołania /najczęściej jest to dzień śmierci spadkodawcy/ w terminie 6 miesięcy możesz złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza, albo o odrzuceniu spadku. Po tym terminie uznaje się, że przyjąłeś spadek wprost tzn. odpowiadasz za długi spadkowe całym swoim majątkiem - art. 1031 par 1 kodeksu cywilnego. Pamiętaj!!! spadek może składać się  tylko z długów, albo wartość długów może być wielokrotnie wyższa, niż wartość przedmiotów wchodzących w skład spadku.

 

3./umowa przedwstępna/ Pamiętaj!!! jeżeli zamierzasz zawrzeć umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości, musi ona mieć formę aktu notarialnego. W przeciwnym razie, nie będziesz mógł w razie rezygnacji drugiej strony, żądać zawarcia właściwej umowy, a odpowiedzialność kontrahenta ogranicza się jedynie do straty kwoty przekazanej tytułem zadatku,

 

więcej: www.notariusz.webity.pl 

 

4. /przedawnienie roszczeń/ Pamiętaj, dla roszczeń okresowych /np. alimenty/, zawiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej /np. kredyty bankowe i inne/ obowiązuje 3 letni okres przedawnienia, co oznacza że możesz się skutecznie bronić przed egzekucją takiego roszczenia, o ile w tym czasie nie zostało wszczęte postępowania sądowe lub egzekucyjne. W przypadku, gdy roszczenie ustalone jest na podstawie wyroku sądu okres ten wynosi lat 10, chyba że chodzi o świadczenie okresowe, gdzie obowiązuje 3 letni okres przedawnienia. Zarzut przedawnienia można podnosić w skardze na czynności komornika lub powództwie przeciwegzekucyjnym. Ważne jest, aby w czasie  biegu przedawnienia nie wykonać oświadczenia woli, które uznawłoby roszczenie np. wystąpienie do banku o rozłożenie należności na raty itp. W takim przypadku bieg przedawnienia zostaje przerwany i biegnie na nowo.

 

5./odszkodowanie, zadośćuczynienie za wypadki komunikacyjne/ Pamiętaj obecnie obowiązujące przepisy art. 446 par 4 kc dają możliwość dochodzenia zadośćuczynienia za doznaną krzywdę związaną ze śmiercią poszkodowanego /np ofiary wypadku drogowego/,  żądanie to przysługuje najbliższym członkom rodziny i nie jest związane z rzeczywistą szkodą. Powód musi natomiast udowodnić, iż wysokość żądania jest adekwatna do poniesionej krzywdy, co do zasady Sąd ma pełną uznaniowość w wymiarze zadośćuczynienia. Pozwanym może być także Towarzystwo Ubezpieczeniowe w zakresie np. odpowiedzialności OC.

 

6./spadki, zachowek/. Pamiętaj! Jeżeli jesteś zstępnym albo małżonkiem zmarłego, nawet w przypadku sporządzenia przez spadkobiercę testamentu, który ciebie pomija, masz prawo domagać się kwoty pieniężnej tytułem tzw. zachowku od osoby powołanej do dziedziczenia. W przypadku, gdy brak jest testamentu i jesteś spadkobiercą na podstawie dziedziczenia ustawowego, a spadkodawca nie pozostawił po swojej śmierci znaczącego majątku, wskutek uczynionej wcześniej darowizny, masz prawo domagać się zachowku od obdarowanego. Przy czym jeżeli obdarowany, nie jest spadkobiercą lub uprawnionym do zachowku, uprawnienie do żądania zachowku nie przysługuje wobec obdarowanego, jeżeli darowizna została wykonana przed więcej niż 10 laty, licząc wstecz od otwarcia spadku /śmierci spadkodawcy/. Podstawa prawna 994 par 1 kodeksu cywilnego.

 

 7. /zniesienie współwłasności, dział spadku, podział majątku wspólnego/. Pamiętaj! Postępowania w wymienionych wyżej sprawach mają charakter kompleksowy, co wynika z odesłań ustawowych / przepisy o zniesieniu małżeńskiej wspólności majątkowej odsyłają do przepisów o dziale spadku, które odsyłają do przepisów o zniesieniu współwłasności/,  oznacza to , że powinny one, co do zasady regulować wszelkie roszczenia takie jak  np.: nakłady, wynagrodzenia za utrzymanie rzeczy wspólnej, używanie rzeczy wspólnej, pożytki, obciążenia itd.  Konsekwencją takiego unormowania, jest rygor niedopuszczalności dochodzenia wyżej wymienionych roszczeń, po zapadnięciu prawomocnego postanowienia w przedmiocie działu, chociażby nie były one zgłoszone w tym postępowaniu - podst. prawna art. 618 par 3 kodeksu postępowania cywilnego. Dlatego też w przydpadku wstąpienia do postępowania działowego, bez względu na pozycję procesową, bardzo ważnym jest zgłoszenie wszelkich roszczeń  związanych z przedmiotem działu i przytoczenie dowodów na ich poparcie.

 

8./spadki - zachowek/  Pamiętaj! Jeżeli nie jesteś zstępnym lub małżonkiem zmarłego i na wskutek testamentu lub wcześniejszej darowizny, zostałeś pozbawiony prawa do majątku spadkowego, masz prawo wystąpić przeciwko spadkobiercy testamentowemu lub obdarowanemu z roszczeniem pięniężnym ( i tylko takim) o należny ci zachowek.Także jeżeli wskutek darowizny wobec innych osób, twój udział w ramach spadku jest mniejszy niż wynikający z obliczenia schedy spadkowej, masz prawo żądać uzupełnienia swego zachowku. Bardzo ważne przy tym jest, aby z roszczeniem o zachowek wystąpić w terminie 3 lat od otwarcia spadku, gdyż w innym razie, w wypadku podniesienia zarzutu przedawnienia, przez pozwanego, powództwo o zachowek zostanie oddalone.

9./odszkodowania z polis OC/. Odszkodowania z polis oc (najczęściej chodzi o odszkodowania z wypadków komunikacyjnych) faktycznie są kompleksem wielu roszczeń. Do najważniejszych z tych roszczeń należą: szkody materialne (uszkodzenia i zniszczenia pojazdów, rzeczy w nich się znajduących, czy np. rozbitych zniszczonych w wyniku upadku na śliskiej jezdni lub chodniku, zniszczonej odzieży itd.), koszty leczenia (dojazdy do placówek medycznych, leków i materiałów medycznych), koszty utraconego zarobku w wyniku wypadku, renta, renta wyrównawcza, odszkodowanie za pogorszenie się sytuacji życiowej, zadośćuczynienie. Analiza sposobu wypłaty odszkodowań (postępowanie likwidacyjne) przez ubezpieczycieli wskazuje, że Towarzystwa ubezpieczeniowe nie informują uprawnionych z ubezpieczenia o możliwości dochodzenia szeregu roszczeń i ograniczają się czesto do likwidacji szkody materialnej.

 

10. /zasiedzenie/ Do stwierdzenia nabycia rzeczy (ruchomości czy też nieruchomości) przez zasiedzenie nizbędnym jest aby istniało tzw. samoistne posiadanie, czyli posiadacz musi władać rzeczą jak właściel. Posiadanie w ramach chociażby nieformalnego tytułu prawnego np. oddania przez właściela w bezpłatne używanie, będzie skutkowało oddaleniem wniosku o stwierdzenie zasiedzenia. 

11./Rozliczenia między konkubentami/
Bardzo często - czy też z wyboru, czy też z konieczności (np. związki partnerskie tej samej płci), osoby pozostają ze sobą w nieformalnym związku tzw. konkubinacie. Rozpad takiego związku niesie za sobą bardzo skomplikowaną sytuację dotyczącą rozliczeń byłych partnerów. Nie mogą mieć zastosowania do tej sytuacji przepisy o podziale majątku dorobkowego, albowiem dotyczą one tylko rozliczeń pomiędzy byłymi małżonkami. W praktyce w zależności od indywidualnej sytuacji związku nieformalnego - stosuje się dwa modele rozliczeń.
Pierwszy z nich to żądanie zwrotu tzw. nakładów na majątek jednego z konkubentów - w tym modelu jeden z konkubentów względem drugiego może domagać się należności pieniężnej stanowiącej ekwiwalent: rzeczy, pieniędzy, pracy, itp. trwale wniesionej do majątku drugiego konkubenta.
Drugi, to możliwość kompleksowego rozliczenia związku konkubenckiego. Jeżeli z okoliczności sprawy wynika, że wolą konkubentów było wspólne nabywanie rzeczy i praw, a także prowadzenie gospodarstwa domowego, w takim przypadku zastosowanie odpowiednie będą miały przepisy o zniesieniu współwłasności. Co najważniejsze w ramach tego postępowania (nieprocesowego) można żądać ustalenia, iż przedmioty (poza nieruchomościami) należące formalnie do jednego z konkubentów, stanowią w rzeczywistości współwłasność. Powoduje to, że w końcowym orzeczeniu własność takiego przedmiotu może być przyznana konkubentowi, który formalnie nie był jego właścicielem.
Problem rozliczeń konkubenckich doczekała się szeregu orzeczeń Sądu Najwyższego - przy czym za najważniejsze należy uznać Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 22 czerwca 2007 r.V CSK 114/2007 LexPolonica nr 2272810 

 

12. /zniesienie współwłasności, dział spadku, podział majątku wspólnego/

 Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 19 marca 2013 r.III CZP 88/2012 LexPolonica nr 5101426,Biuletyn Sądu Najwyższego 2013/3

Współwłaściciel może domagać się od pozostałych współwłaścicieli, korzystających z rzeczy wspólnej z naruszeniem art. 206 k.c. w sposób wyłączający jego współposiadanie, wynagrodzenia za korzystanie z tej rzeczy na podstawie art. 224 § 2 lub art. 225 k.c.


Bardzo istotne orzeczenie, gdyż definitywnie rozwiązuje problem wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy wspólnej. Do chwili tego orzeczenia, współwłaściciel (były małżonek, spadkobierca, były wspólnik spółki cywilnej) musiał wykazać, iż współwłaściciel, który posiada rzecz wspólną na wyłączność otrzymuje z niej pożytki, co w praktyce było bardzo trudne.

Odszkodowania z polis OC za wypadki komunikacyjne.

 Dlaczego warto "sądzić się" z ubezpieczycielem.
Jednym z roszczeń przysługującym poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych jest zadośćuczynienie za doznaną krzywdę - roszczenie to przysługuje osobom poszkodowanym, a w razie ich śmierci (spowodowanej wypadkiem) osobom najbliższym. Jest to najczęściej najwyższe roszczenie.
Praktyka wskazuje, iż ubezpieczyciele "drakońsko" zaniżają wypłacane zadośćuczynienia i przy właściwym prowadzeniu procesu, zaliczają spektakularną przegraną.
Poniżej przykłady ze spraw prowadzonych przeze mnie, gdzie w ostatnim miesiącu zapadły wyroki (wszystkie SR Giżycko)

1. Sprawa I C 889/14 - ubezpieczyciel wypłacił niecałe 3 tys PLN zadośćuczynienia Sąd "uzupełnił" o 28 tys PLN (powództwo uwzględnione w całości),

2. Sprawa IC 260/15 - ubezpieczyciel wypłacił 10 tys PLN zadośćuczynienia Sąd "uzupełnił" o 75 tys PLN (powództwo uwzględnione w całości),

3. Sprawa IC 626/15 - dwóch powodów - ubezpieczyciel wypłacił powódce 1 tys PLN zadośćuczynienia Sąd "uzupełnił" o 18 tys PLN (żądano 20 tys), ubezpieczyciel wypłacił powodowi 50 tys PLN zadośćuczynienia Sąd "uzupełnił" o 70 tys PLN (żądano 74 tys PLN ),

jak pokazują powyższe przykłady nie warto poprzestawać na tzw sumie bezspornej. Oczywiście warunkiem powodzenia w Sądzie jest właściwa ocena żądania oraz (najważniejsze) właściwe prowadzenie procesu.
Doświadczenie wskazuje, że tzw. firmy (czasami nazywające się kancelariami) odszkodowawcze prowadzą takie procesy bardzo nieudolnie (bardzo szybko podpisują ugody z zrzeczeniem się pozostałej części roszczenia, nieumiejętnie formułują tezę dowodową, a bardzo często nie rozróżniają nawet roszczeń) ich przewagą jest to, że docierają do klienta, kiedy ten "jest jeszcze w drodze do szpitala", a do rodziny zmarłego przed wiadomością o jego śmierci.

 

/zasiedzenie/ Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Cywilnaz dnia 11 sierpnia 2016 r.I CSK 504/15

1. Ustalenie przez sąd, że działką nikt się nie zajmuje oraz że brakuje nawet urządzeń utrudniających dostanie się na jej teren, co skutkuje degradacją nieruchomości, jest wystarczającą podstawą dla oceny, że dana działka nie pozostawała w posiadaniu samoistnym, co wykluczało możliwość jej zasiedzenia.

2. Posiadanie cudzej rzeczy, aby mogło być uznane za samoistne, a więc wywołujące skutek prawny zasiedzenia, nie może ograniczać się do wewnętrznego przekonania posiadacza, lecz musi być dostrzegalnym z zewnątrz jego postępowaniem z rzeczą jak właściciel. Posiadaczem samoistnym jest więc ten, którego zakres faktycznego władania rzeczą jest taki sam, jak właściciela i który znajduje się w położeniu pozwalającym na korzystanie z rzeczy w taki sposób, jak może to uczynić właściciel.

Legalis, www.sn.pl

 

/przyczynienie się poszkodowanego do powstania szkody/  Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilnaz dnia 8 lipca 2016 r.I CSK 427/15

1. Ustalenie, że poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, prowadzi do dokonania przez sąd oceny, uwzględniającej okoliczności sprawy, w tym ewentualnego stopnia winy obu stron oraz zakresu, w jakim wpływa to na rozmiar obowiązku odszkodowawczego obowiązanego do naprawienia szkody. Nawet więc w przypadku stwierdzenia, że poszkodowany przyczynił się do powstania szkody nie oznacza, że należy automatycznie dokonać odpowiedniej redukcji zakresu obowiązku odszkodowawczego sprawcy szkody.

2. Wykładni art. 362 KC nie można dokonywać w oderwaniu od podstawy prawnej, z jakiej wywodzi się roszczenie odszkodowawcze. Przy odpowiedzialności na zasadzie ryzyka, obok wymagania adekwatnego związku przyczynowego, do zastosowania art. 362 KC wystarczy obiektywna nieprawidłowość zachowania się poszkodowanego. Jeżeli natomiast odpowiedzialność za szkodę oparta jest na zasadzie winy, nieodzowną przesłanką przyczynienia się poszkodowanego jest jego zawinienie.

3. Jeżeli pozwany ponosi odpowiedzialność na podstawie ryzyka, to ocena przyczynienia się powódki do powstania szkody powinna uwzględniać jej obiektywną nieprawidłowość zachowania się w stosunku do zachowań, których można oczekiwać od przeciętnego konsumenta, a więc konsumenta rozważnego, świadomego i krytycznego, który jest w stanie prawidłowo rozumieć kierowane do niego informacje.

Legalis, www.sn.pl

Przedawnienie długu ....
Możliwość dochodzenia roszczeń przed tzw. e-sądem, oraz rozwój obrotu wierzytelnościami, doprowadziły do sytuacji, że dłużnicy (a często rzekomi dłużnicy) "zasypywani" są nakazami zapłaty, a często o takim nakazie dowiadują się z uwagi na wszczęcie przeciwko nim egzekucji komorniczej. 
Bardzo duża cześć dochodzonych roszczeń jest przedawniona albowiem pochodzą one z działalności gospodarczej wierzyciela (np. niespłacony kredyt w banku). Dłużnicy mają skuteczny oręż w postaci zarzutu przedawnienia.
Dlatego kiedy spotkacie się z taką sytuacją naprawdę warto jest skorzystać z pomocy prawnika.
Z mojej praktyki wynika, że obrona przed takimi roszczeniami charakteryzuje się bardzo wysoką skutecznością. Na kilkadziesiąt spraw jakie przyjmuję w ciągu roku, zaledwie kilka kończy się niepowodzeniem i to najczęściej z uwagi na złe poinformowanie mnie przez klienta (najczęściej klient zataja, że w ramach rozmowy telefonicznej z wierzycielem uznał dług). 
 

 

Prawo karne

1./zatrzymanie/  Pamiętaj,  że będąc zatrzymanym przez Policję lub inny organ do tego uprawniony, musisz zostać  poinformowany o o przyczynach zatrzymania i możesz żądać  umożliwienie kontaktu za adwokatem, a także bezpośredniej rozmowy z nim. Masz też prawo żądać, aby adwokat był przy wszelkich czynnościach podejmowanych wobec Ciebie - art. 245 par. 1 kodeksu postępowania karnego.

 

2. /przesłuchanie/ Pamiętaj, iż będąc przesłuchiwanym w charakterze podejrzanego /oskarżonego/ masz pełne prawo odmówić składania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania. Korzystanie z tego uprawnienia nie może być nigdy okolicznością przemawiającą na Twoją niekorzyść. To samo dotyczy tzw. rozpytania zwanego też przesłuchaniem operacyjnym wykonywnym najczęściej  przez organy ścigania przed przesłuchaniem procesowym. Jeżeli jesteś przesłuchiwany, jako świadek, masz prawo odmówić odpowiedzi na pytania, które naraziłyby Ciebie lub Twoich najbliższych na odpowiedzialność karną. Co do zasady w celu zabezpieczenia swoich praw w procesie, w razie przesłuchania najlepiej skorzystać jest z pomocy adwokata, a do tej chwili nie przyznawać się do popełnienia zarzucanego czynu i odmawiać składnia wyjaśnień.

 

3. /przeglądanie akt/ Pamiętaj,  jeżeli jesteś stroną /oskarżonym,  oskarżycielem posiłkowym /, a także przedstawicielem ustawowym, strony, masz prawo przeglądać akta sprawy sądowej i możliwość sporządzania odpisów art. 156 par 1 kpk. 

W postępowaniu przygotowawczym nadzorowanym lub prowadzonym przez prokuratora: stronom, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym udostępnia się akta, umożliwia sporządzanie odpisów i kserokopii oraz wydaje odpłatnie uwierzytelnione odpisy lub kserokopie tylko za zgodą prowadzącego postępowanie przygotowawcze. Za zgodą prokuratora akta w toku postępowania przygotowawczego mogą być w wyjątkowych wypadkach udostępnione innym osobom.

Wniosek o udostępnienie akt składa się pisemnie. Na zarządzenie prokuratora odmawiające udostępnienia akt przysługuje zażalenie. art. 156 par 5 kpk i art. 159 kpk

 

 4./odroczenie wykonania kary/ Jeżeli orzeczono wobec Ciebie karę pozbawienia wolności, nie przekraczającą dwóch lat, bez warunkowego zawieszenie jej wykonania, możesz starać się o odroczenie wykonania tej kary, na łączny okres nie przekraczający jednego roku, jeżeli korzystałeś z takiego odroczenia przez rok, możesz ubiegać się o zawieszenie wykonania orzeczonej wobec Ciebie kary. 

 

5./prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości/ Po ostatnich zmianach (dodano art. 178a par 4 kk) prowadzenie pojazdu w stnie nietrzeźwości w przypadku, gdy sprawca był już skazany za prowadzenie pojazdu, spowodowanie wypadku itd. w stnie nietrzeźwości i miał orzeczony zakaz prowadzenie pojazdów, w okresie trwania tego zakazu, zagrożone  jest karą pozbawienia wolności do lat 5. Co najważniejsze Sąd nie może zawiesić wykonania takiej kary, chyba że w sprawie występują szczególne okoliczności.

 

6./Obowiązek naprawienia szkody i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w postępowaniu karnym.
Obecne brzmienie przepisów art. 46 par 1 kk umożliwia osobie pokrzywdzonej przestępstwem (co najważniejsze każdym) dochodzenia od sprawcy obowiązku naprawienia szkody (roszczenia materialne: wartość zniszczonej rzeczy, koszty leczenia itd.) oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (straty moralne, ból, cierpienie itd.)

Art. 46. § 1. W razie skazania sąd może orzec, a na wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej orzeka, obowiązek naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody w całości albo w części lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; przepisów prawa cywilnego o przedawnieniu roszczenia oraz możliwości zasądzenia renty nie stosuje się.
§ 2. Zamiast obowiązku określonego w § 1 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego.

Ma to bardzo duże znaczenie, albowiem pozwala na dochodzenie roszczeń cywilnych w postępowaniu karnym bez konieczności wykładania kosztów związanych z opłatami sądowymi i zaliczek na biegłych, co z reguły oznacza od 2000 PLN w zwyż.

 

Uwaga, od 9 listopada 2013 roku w życie wchodzi bardzo istotna zmiana kodeksu karnego, przestępstwo polegające na kierowaniu pojazdu innego niż mechaniczny (najczęściej roweru) w stanie nietrzeźwości, zostało wykreślone z kodeksu karnego i będzie stanowiło wykroczenie.

 

Nowelizacja kodeksu postępowania karnego - od lipca 2015 roku zaczną obowiązywać zmiany w kodeksie postępowania karnego. Bez przesady można powiedzieć, iż de facto będziemy mieć do czynienia z nową procedurą karną. Wprowadzone zmiany w głównej mierze mają zabezpieczyć gwarancje procesowe osób wystąpujących w procesie karnym, a co najważniejsze ograniczają rolę Sądu w wyjaśnianiu sprawy. Do tej pory po skierowaniu aktu oskarżenia to  Sąd "musiał się martwić" o to czy wyjaśnione zostały wszystkie niezbędne okoliczności sprawy i "czy przypadkiem oskarżony nie jest winny". Obecnie tj. od lipca 2015 roku, przeprowadzanie dowodów będzie w gestii stron. Oznacza to mniej więcej tyle, że Sąd bez konsekwencji uchylenia wyroku przez Sąd II instancji będzie mógł wydać wyrok uwieniniający tylko z tego powodu, że prokurator np. nie działał należycie na rozprawie. Efektem ubocznym wprowadzonych zmian jest to, iż właściwa obrona swych interesów w postępowaniu karnym, bez względu na sytuację procesową, bez profesjonalnej pomocy adwokata, będzie praktycznie niemożliwa, z uwagi na ilość obowiązków ciążących na uczestnikach postępowania karnego. 

  

 

Prawo rodzinne i opiekuńcze

 

1./rozwód/ Pamiętaj!!!, aby Sąd orzekł rozwiązanie małżeństwa przez rozwód - nawet na zgodny wniosek małżonków o zaniechanie orzekania o winie - żądający rozwodu musi wykazać, że nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Pomimo, że przepis art. 56 k.r.o nie wskazuje, że trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego musi nastąpić z ważnych powodów, to praktyka sądowa wskazuje, że Sąd najczęściej - w przesłuchaniu stron- docieka, jakie były te powody. Pamiętaj, aby nie traktować sprawy o rozwód, nawet za porozumieniem stron, jako oczywistej !!!   

 

 

2./podział majątku wspólnego/ Pamiętaj!!!, podział majątku wspólnego po ustaniu ustawowej wspólności małżeńskiej  /po rozwodzie lub ustanowieniu rozdzielności majątkowej/, nie zawsze musi przebiegać według schematu po 1/2.

Każdy z małżonków /byłych małżonków, może żądać ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym. Żądający takiego podziału musi udowodnić, że to on w znacznie większym stopniu przyczynił się do powstania tego majątku. Ponadto w postępowaniu działowym można żądać rozliczenia  nakładów poczynionych z majątku osobistego  /spadki, darowizny, itd./ na majątek wspólny /np. wykorzystanie  darowizny przy remoncie/ oraz żądać zwrotu nakładów z majątku wspólnego na majątek odrębny /np. remont domu należącego do małżonka ze środków pochodzących z wynagrodzenia za pracę/

 

3. /eksmisja na wypadek rozwodu/ Pamiętaj! Jeżeli małżonek zachowuje się w  sposób uniemożliwiający normalne korzystanie ze wspólnego mieszkania /najczęściej chodzi o nadużywanie alkoholu, awantury domowe, akty przemocy w rodzinie/, masz prawo żądać w sprawie o rozwód, eksmisji małżonka, chociażby mieszkanie wchodziło w skład małżeńskiej wspólności ustawowej, albo było zajmowane na podstawie innego tytułu prawnego /np. najem, przydział lokalu socjalnego itp./. Żądanie takie jest wyłączone w przypadku, gdy mieszkanie wchodzi w skład majątku odrębnego małżonka. Żądanie eksmisji powinno być zgłoszone w pozwie o rozwód, ewentualnie w toku postępowania.

 

4. /rozwód - władza rodzicielskaPamiętaj! Od czerwca 2009 roku, Sąd orzekając rozwód /bez względu na na orzeczenie winy/, jest zobowiązany orzec o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron. W przypadku, gdy strony wnoszę o pozostawienie obojgu pełni władzy rodzicielskiej, Sąd będzie wymagał porozumienia w tym zakresie. W praktyce Sąd zobowiązuje strony i ich pełnomocników do sporządzenia tzw. "planu wychowawczego", który będzie przewidywała najważniejsze aspekty wykonywania władzy rodzicielskiej.  Strony bardzo często mylą wykonywanie władzy rodzicielskiej z ustaleniem sposobu kontaktowania się rodzica, który nie mieszka z dziećmi. Władza rodzicielska jest to możliwość decydowania o wszystkich aspektach życia dziecka, np.: zmiana miejsca pobytu, wybór szkoły, leczenia, itd.

 

5./rozwód - alimenty/ W wyroku rozwodowym Sąd może orzec o  obowiązku i wysokości  - ewentualnie obniżeniu/podwyższenu wcześniej orzeczonych alimentów, orzeczenie to może dotyczyć zarówno dzieci, jak i samych małżonków. Sąd "rozwodowy" może orzec również o obowiązku alimentacyjnym jednego z małżonków względem drugiego - po rozwiązaniu małżeństwa.

 

6. /kontakty z dzieckiem/ W wypadku kiedy rodzice nie mieszkają razem i  nie mogą się porozumieć, co do sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem,  przez rodzica, z którym one nie mieszka. Wtedy na wniosek jednego z rodziców o sposobie kontaktu orzeka Sąd Rodzinny, który po wysłuchaniu rodziców i ewentualnym przeprowadzeniu innych dowodów /bardzo często opinii  biegłych z Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno - Konsultacyjnego/ ustala, jaki kontakt będzie dla dziecka najodpowiedniejszy. Bardzo często rodzice mylnie uważają, że kontaktowanie się z dzieckiem jest ich "prawem", które należy twardo egzekwować, tymczasem pierwszoplanową rolę w kształcie orzeczenia "gra" dobro dziecka i jego rozwój. Należy też podkreślić, że uniemożliwianie, bądź utrudnianie kontaktów z dzieckiem, rodzicowi, z którym one nie przebywa, może być podstawą do ograniczenia władzy rodzicielskiej i ustaleniem zmian miejsca pobytu dziecka. 

 

7./podział majątku wspólnego/ Należy wiedzieć, iż "wyjście z małżeństwa" jest procesem bardzo złożonym, na który składa się często kilka postępowań sądowych np.: rozwód, alimenty, władza rodzicielska, kontakty z dziećmi, podział majątku wspólnego. W pewnych sytuacjach korzystne jest uregulowanie kwestii majątkowych jeszcze przed wszczęciem sprawy o rozwód. W sytuacji, kiedy małżonkowe przebywają w długoletniej separacji i w tym czasie jeden z nich za pieniądze z własnej pracy nabył rzeczy o znacznej wartości, tudzież zdeponował duże oszczędności, należałoby rozważyć wystąpinie przeciwko drugiemu z małżonków z pozwem o ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną ( data od której wg powoda małżonkowie przestali definitywnie prowadzić wspólne gospodarstwo domowe). Uzyskanie takiego orzeczenia spowoduje to, iż w przypadku postępowania o podział majątku wspólnego, działowi podlegać będą składniki tego majątku powstałe do w/w daty. W przypadku braku takiego orzeczenia Sąd musiałby ustalając skład majątku wspólnego  brać po uwagę wszystkie składniki tego majątku do czasu ustania małżeństwa. Dla strony, która zgromadziła w/w środki oznaczałoby to, iż jej oszczędności lub rzeczy podlegałby działowi 50/50, chyba że żądałaby skutecznie ustalenia nierównych udziałów, co jest bardzo trudne.

 

8.Alimenty między małżonkami i byłymi małżonkami.
Generalnie polskie prawo przewiduje 3 sytuacje, kiedy jeden z małżonków może zostać zobowiązany do łożenia na rzecz drugiego alimentów.
Pierwszy przypadek to sytuacja mająca miejsce w czasie trwania małżeństwa - podstawą prawną jest art. 27 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego - ustawodawca nie nazywa tego alimentami, więc nie mają zastosowania przepisy Działu III kro. Obowiązek ten istnieje w związku z koniecznością zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb rodziny.
Dwa pozostałe przypadki dotyczą obowiązku alimentacyjnego, który powstaje w związku z rozwiązaniem małżeństwa przez rozwód art. 60 par 1 i 2 kro. Ustawodawca uzależnia alimenty od winy w rozpadzie małżeństwa: od czego zależna jest podstawa zasądzenia (czy niedostatek, czy wyrównanie stopy życiowej), okres trwania obowiązku.

 

 

 

 

 

 

 Adwokat Marek Paluch, Kancelaria Adwokacka w Giżycku

 

tel. 506 169 900

ul. Warszawska 8

11-500 Giżycko

 

adwokat giżycko

span style=

/strongspan style=span style=  

/spancolor:#000000;strong